A Nyerd meg csapatod öltözetét ŐSZI kampány részletes szabályzata.

Minden fontos információt megtalálsz az alábbi részvételi szabályzatban, de ha kérdésed lenne, fordulj hozzánk bizalommal!

Publikálva:

Nyerd meg csapatod öltözetét ŐSZI nyereményjáték Részvételi Szabályzat.

A nyereményjáték

Szervezője az SGS Protection Kft. székhely: H 9400 Sopron, Besenyő u. 14. (továbbiakban Szervező)

Időtartama: 2023. október 10. - 2023. december 1.

Regisztrációs időszak: 2023. október 10. - 2023. november 28.

Sorsolás időpontja: 2023. december 1.

Sorsolás helyszíne: 9400 Sopron, Csengeri u. 32. SGS Protection Kft. Showroom

A kampány országos. Az SGS Protection Kft. viszonteladó partnerei részt vesznek a nyereményjáték lebonyolításában:

- gyűjtik a regisztrált cégek nevét, létszámadatait és elérhetőségüket.

- népszerűsítik a nyereményjátékot saját üzletükben és online felületükön

- biztosítják, hogy az általuk regisztrált cég személyesen átvehesse üzletükben a nyereményeket.

- értesítik a nyertest.

- vállalják a nyereményekkel kapcsolatos előzetes és utólagos ügyintézést.

- vállalják, hogy a sorsolás zökkenőmentes lebonyolításának érdekében időben eljuttatják a Szervezőnek az általuk regisztrált cégek listáját.

A részvétel feltételei:

A nyereményjátékban azok a vállalkozások vehetnek részt, akiknek a létszáma 5 - 20 fő között van. (továbbiakban Résztvevő) A nyereményjáték célja, hogy a nyertes cég minimum 5 maximum 20 kollégája ajándék munkaruhaszetteket nyerjen.

A nyereményeket kizárólag személyesen lehet átvenni, és szükséges előzetesen a pontos méreteket megadni, hogy a nyertesek a számukra megfelelő méretű terméket vehessék át.

A nyeremény átvételéről fénykép készül, melyet a Szervező és a viszonteladó partnerek szabadon felhasználhatnak acélból, hogy a nyereményjátékban résztvevő cégeket és más ügyfeleiket tájékoztassák a nyereményjáték kimeneteléről, mind az üzletükben mind pedig az online felületükön, weboldalakon és közösségi média felületeken.

A nyertes kifejezetten hozzájárul az átvételről készült képek közléséhez az említett módon és platformokon.

A nyereményjáték menete:

Résztvevő az általa választott üzletben személyes regisztrációval jelzi részvételi szándékát a nyereményjátékban. A Résztvevőt regisztráló üzlet saját hatáskörben döntheti el, hogy a regisztrációt feltételhez köti-e vagy sem.

A Szervező a Résztvevők közül sorsolással választja ki a nyertest. A sorsolásról felvétel készül, mely bárki számára elérhető módon a Szervező weboldalán lesz elérhető a sorsolást követő naptól.

Nyertes meghatározása:

Nyertesnek ismeri el Szervező a nyereményjáték időtartama alatt azt az 1 Cég Résztvevőt, aki megfelel a nyereményjátékban való részvétel feltételeinek, továbbá akinek nevét a 2023. december 6. napján tartott sorsoláson kisorsolják.

A nyeremény személyenként:

1 db RED EDITION munkaruházati szett 28 990 Ft értékben, mely tartalmaz: 1 db deréknadrágot, 1 db elasztikus övet, 1 db pólót.

A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a Szervező fizet meg. A nyereményjátékban való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek a Résztvevőt terhelik.

Nyertes értesítése, a nyeremény átvétele

A nyereményjáték nyertesét a regisztrációt végző üzlet erre kijelölt felelőse értesíti a regisztráció során megadott elérhetőségeinek valamelyikén. Amennyiben a nyertes a kiértesítő üzenet kézbesítését követően 3 napon belül nem jelentkezik válaszüzenetben vagy a visszaigazolt nyereményt az átvételre meghatározott határidőn belül nem veszi át, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a nyereményre.

A nyeremény átvételének határideje: 2023. december 15.

ADATVÉDELEM

A jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében Szervező adatvédelmi elvei és gyakorlata az irányadók, amelyeket a Résztvevő a nyereményjátékban való részvétellel automatikusan elfogad. Szervező adatvédelmi elvei és gyakorlata az alábbi internet címen érhetők el:

https://www.sgsprotection.com/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével és adatai megadásával engedélyezi, hogy a nyereményjáték szervezése és eredményes lebonyolítása céljából Szervező személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotörvény), és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendeletének (továbbiakban: GDPR) megfelelően kezelje.

A játékban résztvevő vállalkozások részvételükkel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a részvételi szabályzatot, és hozzájárulnak, hogy az általuk megadott adatokat a Szervező és a lebonyolításban résztvevő viszonteladópartnerek a nyereményjátékhoz szükséges módon kezeljék.

Egyéb rendelkezések:

Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által a regisztráció során tévesen vagy hibásan, hiányosan megadott adatokkal okozott következményekért.

Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Résztvevőt, aki tisztességtelen módon, a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a nyereményjáték során, a jelentkezés esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervező által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

Résztvevők elfogadják, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező részére okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Részvételi Szabályzatot vagy magát a nyereményjátékot kiegészítse, vagy módosítsa. Szervező jogosult a nyereményjátékot bármikor visszavonni. Szervező a nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.sgsprotection.com oldalon teszi nyilvánossá.

Szervező fenntartja a nyereményjáték szabályai és mechanizmusa, nyereményei és a jelen Részvételi Szabályzat megváltoztatásának jogát.

Amennyiben a nyereményjáték során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

Sopron, 2023. október 1.

SGS Protection Kft.